Osoby niepełnosprawne, które potrzebują wyrobów stomijnych, mogą otrzymać zwrot kosztów za ich zakup. Aby otrzymać zwrot, osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności musi złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji, takiej jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Te instytucje mają środki z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), które mogą być wykorzystane do zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli osoba już zapłaciła udział własny za wyroby stomijne, np. za kosmetyki, to może również starać się o zwrot tej kwoty, pod warunkiem, że ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Co należy zrobić, aby pozyskać dofinansowanie? 

Aby otrzymać dofinansowanie, ważne jest, aby pamiętać, że środki są zwracane za produkty, które już zostały zakupione. Osoba musi uiścić opłatę za pozostałą część kosztów po odliczeniu refundacja stomia. Następnie, trzeba poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury na imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz kopię zrealizowanego zlecenia. Jeśli zlecenie zostało złożone online z dostawą do domu, trzeba pamiętać, że potrzebne będą dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym przypadku, wraz ze sprzętem należy otrzymać komplet dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o dofinansowanie, który można pobrać ze strony internetowej PCPR lub uzyskać w miejscu zamieszkania.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał).
  • Dokument potwierdzający dochody (np. zaświadczenie od płatnika).
  • Faktura za zakup, na której powinny być szczegółowo opisane kwoty refundacji, pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz kwota, którą pacjent zapłacił jako udział własny.
  • Kopię zlecenia z określeniem ceny nabycia, na którym wyraźnie zaznaczone są kwoty refundacji oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Zlecenie musi być potwierdzone przez realizatora (np. sklep medyczny), a także musi zawierać termin realizacji od momentu przyjęcia go do realizacji.

Co trzeba spełniać, aby uzyskać zwrot?

  • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  • Mieć dochód nie przekraczający określonej kwoty w zależności od sytuacji rodzinnej. Osoby samotne mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, limit ten wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie.

W ramach programu PFRON, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od ceny zakupu oraz limitów ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W przypadku gdy cena zakupu jest wyższa niż limit, maksymalne dofinansowanie może wynieść do 150% sumy limitu oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej. PCPR ustala terminy składania wniosków oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *